REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDUJĄCEGO POWER EV SP. Z O. O.

§1

 1. Organizatorem Programu Polecającego (dalej jako: „Program Polecający”) jest spółka: POWER EV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (54-517 Wrocław), ul. Szczecińska 17E, NIP 8943127652, REGON 369808970, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000724674 , e-mail: [email protected], (dalej jako: „Organizator”).
 2. Treść niniejszego regulaminu Promocji (dalej: „Regulamin”) jest dostępna w siedzibie Organizatora, oraz na stronie internetowej Organizatora: https://dopower.pl

§2

 1. Okres obowiązywania Programu Polecającego: 15.06.2020 do dnia 15.06.2021
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Programu Polecającego w każdym czasie, o  czym poinformuje Uczestników Programu poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora: https://dopower.pl
 3. Program Polecający prowadzony jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

 1. Program Polecający przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą dalej jako: „Uczestnik Programu”), które spełniają łącznie poniższe warunki:
  1. posiadają dostęp do aplikacji mobilnej POWER EV umożliwiającej użytkownikom ładowarki służącej do inteligentnego ładowania samochodów elektrycznych korzystanie z niej przy użyciu urządzenia mobilnego (dalej jako: Aplikacja) oraz posiadają zarejestrowane konto w aplikacji;
  2. w koncie w Aplikacji wskazany jest adres poczty elektronicznej e-mail oraz numer telefonu Uczestnika Programu;
  3. polecą Organizatora innym podmiotom, potencjalnie zainteresowanym współpracą gospodarczą z Organizatorem w zakresie sprzedaży, najmu, stacji ładowania samochodów elektrycznych w ramach prowadzonej przez Organizatora działalności gospodarczej (dalej jako: Nowy Klient), na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. W Programie Polecającym nie mogą brać udziału osoby fizyczne i prawne, które są w sposób bezpośredni lub pośredni, kapitałowo lub osobowo powiązane z Organizatorem, a także pracownicy tych osób.
 3. Aby zostać Uczestnikiem Programu, należy podczas jego trwania spełnić, poniższe warunki we wskazanej poniżej kolejności:
  1. przystąpić do udziału w Programie Polecającym poprzez rejestrację na stronie internetowej Organizatora: https://dopower.pl poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny powinien zawierać oświadczenie o zgłoszeniu się do Programu Polecającego, zgodę Uczestnika Programu  na przetwarzanie jego danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej e-mail, numeru telefonu) przez Organizatora oraz akceptację niniejszego Regulaminu;
  2. polecić Nowemu Klientowi Organizatora jako rzetelnego przedsiębiorcę w zakresie prowadzonej przez niego działalności dotyczącej sprzedaży, najmu, dostawy lub serwisu stacji ładowania samochodów elektrycznych, zachęcając Nowego Klienta do współpracy z Organizatorem w powyższym zakresie i przekazując Nowemu Klientowi dane kontaktowe Organizatora w postaci jego nazwy, adresu, nr tel.: …………………. oraz adresu e-mail: ……………… (dalej jako: „Polecenie”);
  3. wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej e-mail przez Nowego Klienta na potrzebę potwierdzenia Polecenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu.

§4

 1. Jeżeli w trakcie obowiązywania Programu Polecającego Nowy Klient zawrze z Organizatorem w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej umowę o współpracę w zakresie sprzedaży, najmu, dostawy lub serwisu stacji ładowania samochodów elektrycznych, powołując się przy zawieraniu tejże umowy na Polecenie Uczestnika Programu, wskazując przy tym jego adres e-mail i numer telefonu wskazany w Aplikacji, uczestnikowi Programu przyznana zostanie przez Organizatora nagroda w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych brutto).
 2. Nagroda, o której mowa w ust. 1 powyżej należna jest od każdej umowy (bez względu na jej wartość) zawartej przez Nowego Klienta z Organizatorem w trakcie obowiązywania Programu Polecającego na skutek Polecenia.
 3. Dla wypłaty nagrody, o której mowa w ust. 1 powyżej, niezbędne jest potwierdzenie dokonania Polecenia Nowego Klienta przez Uczestnika Programu, po zawarciu umowy przez Nowego Klienta z Organizatorem. Do potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dochodzi poprzez telefoniczne lub mailowe zapewnienie Organizatora przez Uczestnika Programu o dokonanym Poleceniu w odpowiedzi na mailowe lub telefoniczne zapytanie skierowane przez Organizatora Uczestnika Programu.
 4. Wypłata nagrody, o której mowa w ust.1 następuje na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika programu lub poprzez wypłatę nagrody w formie gotówki w siedzibie Organizatora
  w godzinach jego pracy.
 5. Wypłata nagrody, o której mowa w ust.1 następuje w terminie 14 dni od otrzymania przez Organizatora telefonicznego lub mailowego potwierdzenia Polecenia przez Uczestnika Programu.

§5

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Organizator.
 2. Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych, z związku z czym w sprawie przetwarzania danych należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem pod adres e-mail: [email protected]
 3. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Programu oraz Nowych Klientów wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Programu Polecającego oraz w celu przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego.
 4. Dane osobowe Nowych Klientów Bank otrzymał od Uczestników Programu.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu przez Organizatora jest realizacja Programu Polecającego.
 6. Uczestnicy Programu raz Nowi Klienci podają swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację Programu Polecającego przez Organizatora.
 7. Dane osobowe Uczestników Programu oraz Nowych Klientów będą przechowywane od momentu ich podania przez Uczestnika Programu Polecającego przez okres trwania Programu Polecającego po jego zakończeniu przez okres niezbędny do dochodzenia przez Uczestników Programu albo Nowych Klientów roszczeń z tytułu uczestnictwa w Programie Polecającym.
 8. Uczestnicy Programu oraz Nowi Klienci:
  1. mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia;
  2. mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 9. Uczestnicy Promocji oraz Nowi Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych.
 10. Dane osobowe Uczestników oraz Nowych Klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będą podlegały profilowaniu.

§6

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Programie, Uczestnik Programu może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] oraz w formie pisemnej na adres Organizatora, z dopiskiem “Program Polecający”.
 2. Organizator rozpatruje reklamacje w termnie 14 dni licząc od daty ich otrzymania.
 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Programu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów

§7

 1. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 4. Przystąpienie do Programu Polecającego jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.06.2020